Pobierz Aplikację

Aplikacja BHP Xafy Safety App listy kontrolne BHP w telefonie

Dbam o BHP

20 lipca 2023

Przykładowa lista kontrolna BHP dla centrów logistycznych z wykorzystaniem Xafy Safety App

Listy kontrolne BHP stanowią niezwykle ważne narzędzie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, pomagając w systematyzacji i ułatwianiu codziennych działań w miejscu pracy. Ich celem jest identyfikowanie potencjalnych zagrożeń, monitorowanie stanu urządzeń oraz zapewnianie przestrzegania procedur bezpieczeństwa.

Dzięki listom kontrolnym pracownicy oraz zarządzający mają możliwość:

 

 • Systematyzacji działań: Listy kontrolne pozwalają uporządkować procesy związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, co przekłada się na wydajność i spójność działań.

 • Identyfikacji zagrożeń: Regularne weryfikowanie zgodności z punktami listy kontrolnej pozwala zidentyfikować potencjalne zagrożenia oraz usterki, co umożliwia szybką interwencję i eliminację ryzyka.

 • Zapewnienia przestrzegania przepisów: Listy kontrolne odzwierciedlają obowiązujące przepisy oraz standardy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Ich konsekwentne wypełnianie pomaga unikać konsekwencji prawnych i sankcji.

 • Monitorowania stanu urządzeń: Przez regularne śledzenie stanu sprzętu, narzędzi i innych elementów, listy kontrolne umożliwiają wczesne wykrycie uszkodzeń czy zużycia, co przekłada się na dłuższą żywotność urządzeń oraz bezpieczne warunki pracy.

 • Dokumentowania działań: Wypełniane listy kontrolne stanowią dokumentację przestrzegania standardów bezpieczeństwa. W razie konieczności można wykorzystać je jako dowód działania w przypadku kontroli lub ewentualnych sporów.

 • Podnoszenia świadomości pracowników: Regularne korzystanie z list kontrolnych zachęca pracowników do bardziej uważnego obserwowania otoczenia pracy, zgłaszania potencjalnych problemów oraz przestrzegania procedur bezpieczeństwa.

 

Dzięki listom kontrolnym BHP, przedsiębiorstwa mogą skutecznie zarządzać ryzykiem i tworzyć bezpieczne środowisko pracy, co przekłada się na dobrostan pracowników oraz efektywność działalności firmy.

 

Poniżej znajdziecie Państwo przykładowe pytania, które możecie stosować u siebie w zakładzie. Pamiętajcie jednak, że każdy magazyn jest inny i poniższe zagadnienia, to jedynie punkt wyjścia. 

 

xafy safety app listy kontrolne bhp aplikacja bhp

 

Pytania ogólne:

 1. Czy wszystkie ścieżki ewakuacyjne są wolne od przeszkód i wyraźnie oznakowane?

 2. Czy drzwi i bramy awaryjne są łatwo dostępne i funkcjonują prawidłowo?

 3. Czy regały i półki są prawidłowo zamocowane i utrzymane w dobrym stanie?

 4. Czy ciężkie przedmioty są składowane na niższych półkach, aby uniknąć przewrócenia się?

 5. Czy podłoga jest czysta i pozbawiona wszelkich niebezpiecznych plam lub substancji?

 6. Czy narzędzia ręczne i maszyny są w pełni sprawne i regularnie poddawane konserwacji?

 7. Czy pracownicy są odpowiednio przeszkoleni w obsłudze maszyn i narzędzi?

 8. Czy istnieją właściwe środki ochrony osobistej (ŚOI), takie jak hełmy, rękawice, okulary ochronne itp., i czy pracownicy je noszą?

 9. Czy istnieją wyznaczone miejsca do przechowywania i oznaczania substancji niebezpiecznych?

 10. Czy przeprowadzane są regularne inspekcje gaśnic, z wyraźnym oznaczeniem ich lokalizacji?

 11. Czy miejsce pracy jest odpowiednio oświetlone, aby uniknąć zmęczenia wzroku?

 12. Czy istnieją dostateczne systemy wentylacyjne, aby zapewnić czyste powietrze w pomieszczeniu?

 13. Czy wszyscy pracownicy są odpowiednio przeszkoleni w zakresie procedur bezpieczeństwa, w tym postępowania w przypadku awarii?

 14. Czy są dostępne pierwsze pomoc i instrukcje w razie wypadku?

 15. Czy istnieją procedury awaryjne dla wypadków chemicznych lub pożarów?

 16. Czy wszyscy pracownicy są świadomi procedur ewakuacyjnych?

 17. Czy pracownicy są świadomi przepisów dotyczących unoszenia ciężkich przedmiotów i korzystania z technik ergonomii?

 18. Czy teren magazynu jest dobrze zabezpieczony, aby nie dopuszczać osób nieuprawnionych?

 19. Czy istnieją wytyczone obszary do przechowywania i segregowania odpadów?

 20. Czy w magazynie są dostępne instrukcje obsługi sprzętu oraz dane kontaktowe do odpowiednich służb i osób odpowiedzialnych za BHP?

 

xafy safety app listy kontrolne bhp aplikacja bhp

 

Pytania do regałów magazynowych:

 

 1. Czy regały magazynowe są prawidłowo zamocowane do podłoża lub ściany, aby zapewnić stabilność?

 2. Czy wszystkie elementy regałów, takie jak półki, bele, sprężyny, są w dobrym stanie i nie wykazują oznak uszkodzeń?

 3. Czy maksymalne obciążenie dla każdej półki/regału jest wyraźnie oznaczone i przestrzegane?

 4. Czy regały są stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem, tj. cięższe przedmioty na dolnych półkach, lżejsze na górnych?

 5. Czy w przypadku regałów wysokich pracownicy mają dostęp do odpowiedniego sprzętu (np. drabiny) do sięgania wyżej?

 6. Czy korzystanie z drabin lub innych narzędzi do dostępu do regałów jest bezpieczne i przeszkoleni pracownicy je stosują?

 7. Czy regały są regularnie sprawdzane pod kątem luzów, wgnieceń, deformacji lub innych potencjalnych problemów?

 8. Czy wokół regałów są utrzymane wolne przestrzenie, aby umożliwić swobodny ruch oraz ewakuację w razie potrzeby?

 9. Czy magazyn jest odpowiednio oświetlony, aby pracownicy mogli bezpiecznie korzystać z regałów i unikać wypadków?

 10. Czy regały magazynowe nie blokują awaryjnych dróg ewakuacyjnych lub drogi dojazdowej do straży pożarnej?

 11. Czy przestrzeń nad regałami jest wykorzystywana w sposób bezpieczny i nie stanowi zagrożenia dla pracowników?

 12. Czy pracownicy zostali przeszkoleni w prawidłowym korzystaniu z regałów, włącznie z technikami unoszenia i składowania przedmiotów?

 13. Czy istnieją procedury bezpiecznego ładowania i rozładowywania regałów, aby uniknąć przewrócenia się lub upadku przedmiotów?

 14. Czy wszelkie specjalne wymagania dotyczące przechowywania substancji niebezpiecznych lub łatwopalnych są przestrzegane?

 15. Czy regały są regularnie oczyszczane z kurzu, brudu i innych zanieczyszczeń, które mogą wpłynąć na ich stabilność?

 

xafy safety app listy kontrolne bhp aplikacja bhp

 

Pytania do stacji ładowania wózków widłowych

 

 1. Czy stacja ładowania wózków widłowych jest odpowiednio oznakowana i wydzielona w celu uniknięcia przypadkowego wtargnięcia pracowników?

 2. Czy przestrzeń wokół stacji ładowania jest wolna od przeszkód, umożliwiając bezpieczne manewrowanie wózkami widłowymi?

 3. Czy stacja ładowania jest odpowiednio wentylowana, aby uniknąć skumulowania gazów lub par wydzielanych podczas ładowania?

 4. Czy punkty zasilania i gniazda są w dobrym stanie i zabezpieczone przed wilgocią lub uszkodzeniami?

 5. Czy pracownicy odpowiedzialni za obsługę stacji ładowania są przeszkoleni w prawidłowym i bezpiecznym procesie ładowania?

 6. Czy wszelkie potrzebne środki ochrony osobistej (ŚOI), takie jak rękawice izolacyjne czy okulary ochronne, są dostępne i stosowane podczas obsługi stacji ładowania?

 7. Czy istnieją procedury awaryjne i gaśnice w pobliżu stacji ładowania w razie ewentualnych incydentów?

 8. Czy instrukcje obsługi i bezpieczeństwa dotyczące stacji ładowania są dostępne i czy pracownicy są zaznajomieni z ich treścią?

 9. Czy punkty ładowania są dostatecznie odseparowane od innych urządzeń elektrycznych lub substancji łatwopalnych?

 10. Czy wózki widłowe przeznaczone do ładowania są prawidłowo ustawione i zabezpieczone podczas procesu ładowania?

 11. Czy kable zasilające są w dobrym stanie, nie są uszkodzone i nie prowadzą przez trasy ruchu wózków widłowych?

 12. Czy w przypadku awarii podczas ładowania istnieje łatwy dostęp do przerywania zasilania i odłączania wózka widłowego od źródła zasilania?

 13. Czy stacja ładowania jest regularnie sprawdzana pod kątem ewentualnych wycieków czy uszkodzeń?

 14. Czy istnieją procedury bezpiecznego odłączania i podłączania wózków widłowych do stacji ładowania?

 15. Czy w pobliżu stacji ładowania nie ma materiałów łatwopalnych ani innych potencjalnych źródeł zagrożenia?

Aplikacja BHP Xafy Safety App listy kontrolne BHP w telefonie

Pobierz Aplikację

Aplikacja BHP Xafy Safety App listy kontrolne BHP w telefonie

Dbam o BHP

Xafy Safety App - aplikacja BHP pozwalająca na cyfrowe wypełnianie list kontrolnych BHP

Xafy Safey App © 2023

You miss 100% of the shots you don't take

- Wayne Gretzky

- Michael Scott

- Jakub Bubak

Polityka prywatności

Regulamin sklepu Internetowego Xafy Safety App