Pobierz Aplikację

Aplikacja BHP Xafy Safety App listy kontrolne BHP w telefonie

Dbam o BHP

05 września 2023

Bezpieczna budowa dzięki aplikacji BHP Behappka

Stosowanie aplikacji BHP "Behappka" do wykonywania audytów stanowi kluczowy krok w podnoszeniu standardów bezpieczeństwa i higieny pracy w organizacjach. Tradycyjne metody przeprowadzania audytów papierowymi formularzami i notatkami stają się coraz mniej wydajne w erze cyfryzacji. Aplikacje BHP, takie jak "Behappka", przynoszą nową jakość w zarządzaniu ryzykiem i poprawie bezpieczeństwa pracowników.

 

Jednym z głównych atutów aplikacji BHP "Behappka" jest możliwość dostosowania ich do indywidualnych potrzeb i wymagań organizacji. Dzięki temu można tworzyć personalizowane listy kontrolne, które odzwierciedlają specyfikę danej branży czy placu budowy. Taka elastyczność pozwala na dokładne i skoncentrowane badanie obszarów ryzyka, co z kolei przekłada się na skuteczniejsze działania zapobiegawcze.

 

aplikacja bhp behappka to darmowe narzędznie do audytów BHP od xafy safety app

 

Automatyzacja audytów to kolejna kluczowa zaleta aplikacji BHP "Behappka". Proces audytowania staje się bardziej efektywny, eliminując konieczność ręcznego wprowadzania danych, co zwiększa precyzję i obniża ryzyko błędów. Aplikacje BHP również ułatwiają planowanie audytów, przypominając o terminach oraz generując raporty na bieżąco.

 

Kolejnym aspektem, który przyciąga organizacje do stosowania aplikacji BHP "Behappka", jest możliwość raportowania i analizy wyników audytów. Zgłaszanie incydentów i odnotowywanie zidentyfikowanych zagrożeń staje się bardziej dostępne i szybkie. To z kolei pozwala na natychmiastowe podjęcie działań naprawczych oraz na monitorowanie postępów w usuwaniu ryzyka.

Wreszcie, aplikacje BHP "Behappka" promują kulturę bezpieczeństwa w organizacji. Pracownicy są bardziej świadomi kwestii związanych z BHP, a ich uczestnictwo w procesie audytów i raportowaniu incydentów jest bardziej aktywne.

 

aplikacja bhp behappka to darmowe narzędznie do audytów BHP od xafy safety app

 

Podsumowując, stosowanie aplikacji BHP "Behappka" do wykonywania audytów przyczynia się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa w miejscu pracy, eliminuje procesy manualne i ułatwia zarządzanie ryzykiem. To narzędzie, które nie tylko pomaga organizacjom w spełnianiu przepisów i standardów, ale także tworzy bardziej świadomych i bezpiecznych pracowników.

 

Poniżej znajdziesz przykładowe pytania audytowe abyś w oparciu o swoje doświadczenie i konkretne warunki budowy mógł stworzyć swoją listę kontrolną.

 

 

 1. Czy na placu budowy jest wyznaczone i oznakowane miejsce do składowania materiałów niebezpiecznych?
 2. Czy są dostępne i widoczne znaki informujące o obecności niebezpiecznych substancji i ich zagrożeń?
 3. Czy personel na placu budowy jest wyposażony w odpowiednią odzież ochronną?
 4. Czy są dostępne i zaznaczone ewakuacyjne drogi awaryjne?
 5. Czy na placu budowy są regularnie przeprowadzane szkolenia z zakresu pierwszej pomocy?
 6. Czy są stosowane odpowiednie procedury awaryjne i ewakuacyjne?
 7. Czy sprzęt na placu budowy jest regularnie konserwowany i sprawdzany pod kątem bezpieczeństwa?
 8. Czy pracownicy są szkoleni w zakresie obsługi maszyn i narzędzi i posiadają odpowiednie uprawnienia?
 9. Czy są wyznaczone i oznaczone strefy bezpieczne?
 10. Czy są stosowane procedury zabezpieczające przed upadkiem z wysokości?
 11. Czy personel ma dostęp do odpowiednich środków ochrony osobistej?
 12. Czy istnieje procedura postępowania w przypadku wypadku na placu budowy?
 13. Czy na placu budowy są dostępne i widoczne tablice informacyjne z procedurami bezpieczeństwa?
 14. Czy stan techniczny rusztowań i drabiny jest regularnie sprawdzany?
 15. Czy jest zapewniona odpowiednia wentylacja w pomieszczeniach na placu budowy?
 16. Czy są stosowane procedury dotyczące transportu i przechowywania niebezpiecznych substancji?
 17. Czy są wyznaczone miejsca do awaryjnego płukania oczu, mycia rąk, spożywania posiłków, odpoczynku?
 18. Czy personel jest odpowiednio przeszkolony w zakresie obsługi gaśnic?
 19. Czy są stosowane procedury zabezpieczające przed zagrożeniem elektrycznym?
 20. Czy na placu budowy są prowadzone regularne kontrole stanu bezpieczeństwa?
 21. Czy personel jest świadomy procedur w przypadku awarii czy pożaru?
 22. Czy są stosowane procedury związane z bezpiecznym magazynowaniem i transportem materiałów?
 23. Czy na placu budowy są dostępne odpowiednie oznaczenia informujące o niebezpieczeństwach?
 24. Czy pracownicy są szkoleni w zakresie bezpiecznego używania drabiny i rusztowań?
 25. Czy są stosowane procedury zabezpieczające przed niekontrolowanym uwolnieniem się substancji niebezpiecznych?
 26. Czy na placu budowy jest wyznaczone miejsce do przechowywania odpadów?
 27. Czy są regularnie prowadzone inspekcje stanu technicznego maszyn i narzędzi?
 28. Czy pracownicy są informowani o aktualnych zagrożeniach na placu budowy?
 29. Czy są stosowane procedury zabezpieczające przed wypadkami z udziałem pojazdów na placu budowy?
 30. Czy na placu budowy są dostępne i działające systemy przeciwpożarowe?
 31. Czy personel jest szkolony w zakresie postępowania w przypadku awarii instalacji elektrycznych?
 32. Czy są stosowane procedury zabezpieczające przed upadkiem materiałów i narzędzi z wysokości?
 33. Czy na placu budowy są dostępne środki gaśnicze i są one regularnie sprawdzane?
 34. Czy personel jest regularnie przeszkolony w zakresie BHP i procedur bezpieczeństwa na placu budowy?

 

Aplikacja BHP Xafy Safety App listy kontrolne BHP w telefonie

Pobierz Aplikację

Aplikacja BHP Xafy Safety App listy kontrolne BHP w telefonie

Dbam o BHP

Xafy Safety App - aplikacja BHP pozwalająca na cyfrowe wypełnianie list kontrolnych BHP

Xafy Safey App © 2023

You miss 100% of the shots you don't take

- Wayne Gretzky

- Michael Scott

- Jakub Bubak

Polityka prywatności

Regulamin sklepu Internetowego Xafy Safety App